Kapcsolat

Tel: +36-20/519-3685

E-mail: mobilkonyvelo@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő: 9.30 - 12.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 9.30 - 16.00
Csütörtök: 12.00 - 16.00

Ill. telefonon egyeztett időpontban

B and K Exact Work Kft.

Kecskemét, Szövetség tér 5.

GINOP - 6.1.6 - 17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavál

2018.11.11.

Pályázati összefoglaló

A FELHÍVÁS CÉLJA

... hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

KIK PÁLYÁZHATNAK

Azok a vállalkozások, amelyek

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és

 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Támogatási kategóriaMaximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás100 %
Képzési támogatás50%
Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén60%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a)Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések - "a" képzési kör

ab) Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés - "c" képzési kör

ac) egyéb szakmai képzések - "b" képzési kör

ad) egyéb képzés - "d" képzési kör

ae) Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések (pl. hatósági-, közbeszerzési tárgyú képzések)

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-,és elégedettségmérés

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívásnak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

    aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 • támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

    ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása.

    cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie

 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)

KÉPZÉSEK IDŐTARTAMA:

A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK

képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

ÉRTÉKELÉSNÉL ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONTOK

A pályázó eddig 2 vagy több képzést valósított meg6 pont
A munkavállalók IPAR 4.0* megoldások alkalmazására való felkészítése8 pont
A pályázó a GINOP 2. és/vagy 3. prioritás keretében a 2014-20-as programozási időszakon belül támogatói döntéssel rendelkező projektet hajt végre8 pont
A képzési tervében szerepel hatékony munkavégzést VAGY hatékony kommunikációt VAGY termelésszervezői ismeretek bővítését VAGY vezetői készségek fejlesztését célzó egyéb képzés4 pont
Képzési szükségletfelmérés elkészítése dolgozók bevonásával4 pont
A képzések olyan kompetenciafejlesztésére irányulnak, amelyek az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területekvalamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek15 pont
A képzésbe bevont munkavállalók aránya (csak mikro- és kisvállalkozásokra vonatkozik!)30% felett 15 pont, 21-30% 10 pont, 10-20 % 5 pont
A képzésbe bevontak több mint 5%-a hátrányos helyzetű munkavállaló (csak középvállalkozásokra vonatkozik!)több min 5% 6 pont; több mint 15% 9 pont; több mint 256% 12 pont; több mint 35% - 15 pont
IKT (információs és kommunikációs technológiák) tárgyú általános és/vagy szakmai képzést tervez10 pont
Költségvetés alátámasztottsága15 pont
A képzési terv, valamint a megvalósítandó tevékenységek a kötelező tevékenységeket teljes körűen lefedik, és összhangban vannak15 pont

*IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: A támogatást igénylő a projekt keretében a munkaerő foglalkoztathatóságának javítása és vagy a termelékenységének növelése érdekében olyan képzéseket valósít meg, amelyek fejlesztik a munkavállalók vállalatirányítási rendszerekkel és vagy, termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló),termelésprogramozási és vagy termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos kompetenciáit.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, illetve amely a A költségvetés alátámasztottsága című értékelési szempontra 0 pontot kapott. A minimális pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Végezze el az előminősítést, pontozza le cégét egy perc alatt!

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 • Megvalósult képzések honlapon való kommunikációja
 • A tananyagok, oktatási segédanyagok és az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • A képzésben résztvevők közül a **hátrányos helyzetű munkavállalók **száma középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők **min. 5%-a, de legalább 2 fő **.
 • A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerző munkavállalók min. 80%-ának a projekt fizikai befejezéséig történő továbbfoglalkoztatását biztosítani kell, ugyanakkor a fenntartási időszakban (a projekt megvalósítását követő 3 év) NINCS LÉTSZÁMTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG.

ELŐLEG

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forintelőleget biztosít.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 • Bizonytalan ideig elhalasztva

 • Projekt megvalósítás ideje: 24 hónap

vissza